Menu

GEZONDEN door het licht

0 Comments

Openbaring des Heren – 5 januari 2020

GEZONDEN door het licht
Het ontvouwen van net mysterie van Kerstmis gaat verder. Vandaag vieren we de Openbaring van de Heer voor alle volkeren, dus ook over alle grenzen heen. Drie Wijzen uit het Oosten helpen ons daarbij. Zij leren ons door de oppervlakte heen te kijken en te ontdekken dat dit kind dat in Betlehem geboren is, van universele betekenis zal blijken te zijn. Mogen we dit koppelen aan de liturgisch vieren waarin ieder keer weer het geheim van God voor ons wordt opengevouwen in een palet van betekenissen?

Exegetische notitie evangelie Matteüs 2,1-12
Zoeken, vinden en met vreugde vervuld worden zijn drie werkwoorden uit de evangeliën die we regelmatig tegenkomen. Hun combinatie is een belangrijk thema in alle evangeliën. Ze brengen aan het licht hoe het zoeken van mensen naar God dan wel Jezus een (soms) moeizaam proces is, maar altijd tot een grote innerlijke blijdschap leidt. Dat is ook in deze tekst aan de hand. Mensen zijn op zoek gegaan, omdat ze iets opgemerkt hebben. En we kunnen ons alleen maar afvragen: waarom zijn ze eigenlijk op weg gegaan? Wat heeft hen zo geraakt dat ze die pasgeboren koning van de Joden willen huldigen? Er worden zoveel koningskinderen geboren. De tekst geeft het antwoord niet, alleen dat het vinden van dit kind hen met grote vreugde vervult.
De tekst laat nog iets anders zien. De sporen van God zijn niet alleen in de Schrift te vinden. Deze magiërs hebben in de sterren een helder en goed spoor van God gevonden. Alle hogepriesters en schriftgeleerden in Jeruzalem moeten er aan te pas komen, om het licht van die ster aan te vullen met het licht dat de Schrift biedt. Blijkbaar hebben beide elkaar nodig om tot het juiste inzicht en de juiste vindplaats te komen.
En we zien een belangrijke draad uit het Matteüsevangelie. De verteller stelt namelijk de vraag aan de orde: wie is de ware koning in Israël? Herodes verstaat de vraag van de magiërs als een vraag naar de Messias. Het antwoord van de hogepriesters en schriftgeleerden spreekt van een leider die herder zal zijn. (in 2,15 komt dan nog een volgende titel aan de orde: de Zoon van God). Duidelijk is dat er dus van iemand anders sprake is dan van Herodes, en dan van de hogepriesters en schiftgeleerden. Jezus wordt derhalve als een bedreiging ervaren, minstens voor gevestigde posities, maar zo lezen we verderop in het evangelie om nog veel meer. En degenen in leidende posities staan Hem daarom naar het leven.
Zo maakt Matteüs in twaalf verzen duidelijk waar we met Jezus allemaal aan toe zijn. Is Jezus een bron van vreugde? Of voelen we ons door Hem bedreigd? Zijn we zelf op zoek naar Hem? Of zitten we gezapig achterover, wachtend tot anderen ons iets laten weten? En waardoor gaan we op weg? Alleen als de Schrift ons dat zegt? Of zijn de sporen van God ook elders te vinden?

Themastelling
Licht over ons. Maar welk licht is er dan over ons opgegaan? Het licht van de Schrift? Of het licht van de schepping? En hoe vullen die elkaar aan? Beide openbaren het geheim van de schepping én het geheim van God. Wie zich daardoor laat raken, zal zelf een licht worden dat voor weer anderen mag opgaan.

Suggesties

 1. Beelden
  Na de lezing van het evangelie kunnen de drie magiërs symbolisch in de stal gezet: zij hebben de Messias gevonden.

 2. Processies
  Kinderen zouden uitgenodigd kunnen worden om als koningen verkleed naar de kerk te komen. Bij de intocht lopen ze mee in de processie en dragen dan eventueel een schoendoos gevuld met cadeautjes die ze bij de kerststal vooraan neerleggen. Vooraf dient dan wel overlegd met bijvoorbeeld de plaatselijke voedselbank of er gezinnen met jonge kinderen zijn die wat extra’s goed zouden kunnen gebruiken.

Tijdens de offerande kan er opnieuw een processie gehouden met alle koningskinderen, ditmaal om de eucharistische gaven, kelken, schalen, een bloemetje, … naar voren te brengen en aan te reiken.
Via deze processies leren de kinderen het koningschap te verbinden met dienstbaarheid.

 1. Achtergrondinformatie

Het tijdschrift VIEREN, nr. 4 van 2012 is geheel gewijd aan het hoogfeest van de Openbaring en biedt tal van interessante achtergrondartikelen.  

Voor bezinning en gebeden bij Kerstmis verwijzen we naar onze uitgave Op weg naar Kerstmis 2013, te koop via www.berneboek.com of telefonisch: 0413-291394. Voor de Kersttijd vindt u materiaal vanaf blz. 33.

 1. Voor kinderen
  Op 25 december viert de katholieke Kerk Kerstmis, de geboorte van Jezus. In Jezus is God op een bijzondere manier op aarde komen wonen. Wanneer Jezus 30 jaar is, zal Hij gaan rondtrekken om over de goedheid en liefde van God te vertellen en dit ook te laten voelen in zijn omgang met mensen. Wie Jezus zag, zag eigenlijk hoe God is.
  Wanneer Jezus net geboren is, komen er allerlei mensen Hem opzoeken. Eerst herders, die in de buurt op hun schapen passen. Dat zijn eenvoudige mensen, die in die tijd niet echt meetellen. Juist zij mogen als eersten Jezus zien. Wanneer Jezus volwassen is, zal Hij veel aandacht geven aan mensen die niet meetellen. Zij hebben een bijzondere plek in Jezus’ hart. De herders vinden Jezus door engelen die hun de weg wijzen. Na de herders komen drie wijzen uit het oosten bij Jezus geschenken brengen: goud, wierook en mirre. Zij worden de weg naar Jezus gewezen door een ster. Het bezoek van die drie wijzen uit het oosten vieren we op 6 januari. Het laat zien dat Jezus is geboren voor alle mensen op aarde, ook voor jou en mij.

Doe-opdracht
Maak een mooie kroon voor op je hoofd. Op internet vind je allerlei voorbeelden van kronen. Verzin iets moois wat je aan Jezus zou kunnen geven: iets waarmee je iemand anders blij kunt maken. Schrijf dit op een briefje en doe dat in een doosje dat je mooi versiert. Als je alles klaar hebt, kan je je kroon opzetten en neerknielen bij Jezus in de stal. Leg het cadeautje bij Hem neer en bidt onderstaand gebedje:

Gebed
Lieve God,
in Jezus hebt U het mooiste van Uzelf
aan ons, mensen, gegeven.
Wij danken U voor zoveel licht en liefde van U.
Het mooiste cadeau dat wij U kunnen geven,
is onze liefde en goedheid voor elkaar.
Wilt U ons daarbij helpen? Amen.

Gebeden voor driekoningen

Openingsgebed
God van Licht en Liefde,
wij bidden dat ook wij U mogen vinden,
in woord en sacrament,
in het licht van uw liefde die de weg wijst.
Schenk ons in dit uur uw wijsheid,
dat wij onze ogen openen en ons hart
voor de openbaring van de Heer.
Dat bidden wij U in het licht van Christus,
die met U en de heilige Geest leeft en liefheeft
tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven
God van Licht en Liefde,
zie onze gaven,
geschenken van de aarde
door U aan ons gegeven,
door ons aan U geschonken
als teken van dank
Wees ons als voedsel in Jezus Christus,
die is en blijft ons leidsman ten leven. Amen. 

Slotgebed
Goede God,
we hebben uw woord gehoord,
uw sacrament ontvangen,
we hebben het Licht gezien,
het Kind van de vrede.
Wij danken u daarvoor
en bidden:
blijf bij ons in ons dagelijks leven,
in heel de wereld,
door Christus, onze Heer. Amen.