Menu

VERLICHT

0 Comments

Maria, Moeder van God – Nieuwjaar – 1 januari 2020

VERLICHT
Maria bekleedt in onze katholieke traditie een bijzondere plaats. Met en door haar is de Christus onder ons verschenen. Het is een nieuw begin in de geschiedenis van de mensheid. Wellicht is hiermee ook een ‘link’ te leggen met het feest van Nieuwjaar dat we vandaag vieren.
Maria is de Moeder van God: het is geloofstaal die ons wil openen om het mysterie van Kerstmis beter in te gaan. Wie zich hierdoor laat raken en vormen: Gezegend is hij!

Exegetische notitie evangelie   Lucas 2,16-21
Octaaf van kerstmis, de achtste dag van het jonge kind, dag van besnijdenis en naamgeving.
De nadruk moet dan liggen op v.21. In de lijn van Maria’s fiat voegen zich ook hier de ouders zich naar de woorden van de engel De naam Jezus wijst op de concrete mens van Nazaret, naar tijd en plaats te traceren. Het heil voltrekt zich in de geschiedenis van mensen, geboren uit vrouwen, geboren onder de wet. Dit laatste element zullen we anders dan Paulus, positief moeten waarderen: Jezus krijgt als jodenkind deel aan de verbondszegen van Abraham (Gen.17,1-14), het verbond in zijn lichaam getekend (v.13). In hem komt Gods zegen tot volle ontplooiing; de naam is beloftevol: God redt. Hij zal zelf tot zegen zijn, licht voor de heidenen, glorie voor Israël (2,32), echter niet zonder de donkerte van de afwijzing (2,34). Lucas gaat er hier niet verder op in. In zijn dagen is de besnijdenis ingehaald door geloof en doop (Hand 15).
Met nog het kerstverhaal in de oren komen we het nieuwe jaar binnen. De herders, tot nu toe hoorders van het woord, moeten nog tot zieners worden, de boodschap verifiëren aan het gegeven teken (2,12): de kribbe of voederbak (2,7.12.16). Een teken is een gunst van boven, daar moet je met haast achter heen (1,39). En ziende worden ze dan tot getuigen. Want na de erkenning van de feiten (v.17) voeren zij het woord, zij dragen de boodschap uit, allen scharen zich rond hun verhaal (v.18). God lovend en prijzend vertrekken ze, want alles wat ze hoorden en zagen, was zoals de engel had geboodschapt.

Themastelling
Maria moet aan haar verhaal nog beginnen, met een kind van een week. De vreugdeboodschap van de engel was tot de herders gericht, zij baadden in het licht, Maria neemt ervan kennis met alleen woorden, zij is, in het schemer van het dierenverblijf, hoordster. Zij is, met haar kind, gezegend onder de vrouwen, maar hoe die zegen uitpakt… het verhaal moet nog beginnen. Wat later zal de profeet Simeon er twee kanten aan ontdekken: acceptatie en afwijzing. Maria krijgt van Lucas hier (2,19) de functie van een hoedster van lerend, met pijn soms, gewonnen inzicht, van geloof, dat door vragen en twijfels heen gaat, vergelijkend, wikkend, wegend. De titel, recent aan Nieuwjaar gegeven: Maria Moeder van God, klinkt nogal groots. Voorlopig is zij de moeder van een kind waarmee God zijn plannen heeft. Voorlopig mogen ook wij, gezegend en wel, ook vanuit de viering, maar wikkend en wegend, kome wat komt, .hoeders zijn van wat we horen en zien, en God geve het, elkaar tot zegen zijn, omdat nog steeds, ook achter ons verhaal, God staat met zijn trouw.

Suggesties

Op Nieuwjaarsdag mag het ‘sacrament van de koffie’ niet ontbreken.  

Voor bezinning en gebeden bij Kerstmis verwijzen we naar onze uitgave Op weg naar Kerstmis 2013, te koop via www.berneboek.com of telefonisch: 0413-291394. Voor de Kersttijd vindt u materiaal vanaf blz. 33. 

Wat nemen we mee het nieuwe jaar in? Het thema van vandaag is een mooie aansporing voor alle dagen die komen: dat wij ‘met een hart vol liefde’ werken aan toekomst, aan vrede, aan eenheid en gemeenschap.

Een mooi gebed om de viering mee te openen is te vinden in de uitgave Om te beginnen van de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk:

v          Naar vrede zien alle mensen uit,
op licht wachten wij en uw verlossend Woord, God,
dat Gij vanaf den beginne hebt gesproken:
‘Licht mag er zijn.’

a          Kom ons opnieuw tegemoet, God,
en licht op in onze duisternis.

v          Schepper van licht, Gij die alles doet zijn,
wees hier aanwezig op dit uur
bij uw mensen van goede wil,
te hoop gelopen, samen tot hier gekomen
in geloof, vol hoop en vertrouwen.

a          God in ons midden, ontferm U over ons
en kom met uw Woord dat bevrijdt.

v          Vergeef ons wat niet goed is gedaan,
neem onmacht en onvrede weg
en geef ons de kracht en de moed
het goed te maken met elkaar.

a          Dat in ons de nieuwe mens van vrede
aan het licht komt, geboren wordt;
dat wij het leven licht maken
en openstaan voor uw hartenwensen.

v          Met kracht van uw Geest, God,
worden wij zacht, teer en weergaloos goed:
wiens geboorte wij vieren.
Maak ons tot mensen die het geluk voor elkaar brengen,
alle dagen van ons leven tot in uw eeuwigheid.

a          Amen.

Gebeden voor Nieuwjaarsdag

Openingsgebed
God,
Gij die zelf in deze wereld kwam,
om een nieuw begin te maken,
kom ook in ons leven, dit uur, al onze dagen.
Dat wij altijd opnieuw durven beginnen,
in uw naam, door Jezus Christus,
uw Zoon, die met U en de heilige Geest
leeft in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven
God,
neem van ons aan wat wij U brengen,
deze gaven van brood en wijn.
Laat ze ons tot teken zijn
dat U altijd opnieuw met ons wil beginnen.
Zo bidden wij U
door uw Zoon, de zoon van Maria,
Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Slotgebed
God,
wij danken U voor uw gaven,
voor uw Woord, uw Zoon.
Wees bij ons dit nieuwe jaar, alle dagen,
in vreugde, in liefde, in werken, in zorgen.
Geef ons, al uw mensen, dit jaar voorspoed en vrede.
Door Jezus Christus, onze broeder en Heer.
Amen.