Menu

REDDENDE engel

0 Comments

4e zondag van de Advent – 22 december 2019

REDDENDE engel
Op de vierde zondag van de Advent richt de Traditie zich op Maria, zij die binnenkort de moeder van Gods Zoon zal worden. Het is ook een intiem gebeuren: een hoogzwangere Maria die wacht op het ogenblik waarop zij het Kind ter wereld zal brengen. Maar het zijn niet zomaar verhalen: steeds dragen deze lezingen een Bijbelse boodschap. God-met-ons is op komst: Hij komt ons bevrijden. Maar wel door mensen heen: Maria, Jozef. God komt binnen in onze mensenwereld.

Exegetische notitie evangelie Matteüs 1,18-24
Maria en Jozef hebben zich zo opgesteld dat toen de geboorte van Jezus plaatsvond Hij geregistreerd werd onder de nakomelingen van David en als ‘zoon van Jozef’ door het leven zou kunnen gaan. Ook die laatste naam had een bijzondere betekenis: daarin werd verwezen naar de voorvader van Efraïm en Manasse, de twee stammen die apart stonden van Juda en zeven eeuwen voordien waren weggevoerd naar vreemde landen om niet meer terug te keren. De stamvader was Jozef die met een Egyptische getrouwd was en dus geen volwaardig Israëlitisch nageslacht heeft voortgebracht. Jozef werd door zijn eigen broeders gevangen genomen en verkocht. Toen in Egypte zijn bijzondere gaven ontdekt waren benoemde de Farao hem tot zijn plaatsbekleder en zorgde hij voor uitkomst uit een langdurige hongersnood voor het volk van Egypte en ook voor anderen onder wie zijn eigen broers. Het volk van Israël is in zijn verre nageslacht uitgezaaid onder vele volkeren (diaspora = uitzaaiing). Toen Jezus als ‘zoon van Jozef’ aangesproken werd kwam het moment dat allen weer verenigd zouden worden in de ene Kerk van joden en de onder de volken verstrooiden. Het voorteken van de allen die één zouden zijn.

Themastelling
De Maagd Maria is de belichaming van de Kerk: moeder der levenden, van Christus en het volk van God. Zonder toedoen van een man heeft Gods Geest in haar de Zoon verwekt en zo is ook de Kerk tot leven gewekt, niet als iets tijdelijks, maar met kracht van leven om uit te groeien.

Suggesties
– Voor bezinning en gebeden in de Advent en kersttijd wijzen we u op onze uitgave Op weg naar Kerstmis 2019, te koop via www.berneboek.com of telefonisch te bestellen via 0413-291394. Voor deze zondag vindt u materiaal vanaf blz. 23.

– Een gebed:
Heer,
U biedt ons uw liefdevolle
aandacht en bescherming.
U schudt ook ons wakker
om alle kwetsbare leven
te behoeden
en te omringen
met liefde en respect.
Zo krijgt U
een gezicht in ons midden.
Zo wordt Kerstmis mogelijk:
uw vrede op aarde,
voor ieder mensenkind. Amen.

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
Goede God,
uw naam: ‘God met ons’
toont ons uw ware gezicht,
als mens gaat U ons voor ten leven.
Sterk ons met uw Geest
en maak van ons mensen die vol moed
in uw voetsporen gaan.
Dit vragen wij U door Hem, Jezus Christus,
die met U en de heilige Geest leeft
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven
Liefdevolle God,
U hebt ons de aarde en al wat leeft gegeven,
U werd één van ons en gaf ons uw leven.
Wij staan hier voor U met onze gaven
en wij vragen U deze te aanvaarden.
Aanvaard ook ons in onze onvolkomenheid.
Leer ons te delen in uw Geest
met de mensen om ons heen,
met onze familie en vrienden,
en met alle mensen op aarde.
Zo bidden wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Slotgebed
God van Abraham en Jozef,
van Tamar en Rachab,
wij danken U
voor de woorden en tekenen die ons aanzeggen
dat uw Koninkrijk komt.
Wij danken U,
dat U als God met ons, onder ons wilt wonen.
Geef dat wij onze hoop gevestigd blijven houden op Jezus,
zoon van Jozef en Maria,
en wij in zijn voetspoor door het leven gaan,
vandaag en alle dagen,
tot in uw eeuwigheid. Amen.