Menu

Opstaan door gerechtigheid

0 Comments

33e zondag door het jaar – 17 november 2019
Werelddag van de armen

Opstaan door gerechtigheid
Wanneer komt de Dag, de dag van de gerechtigheid? De dag waarop recht gedaan wordt aan ieder en dan met een voorliefde voor de armen? Wanneer zal eindelijk dat Rijk van God geheel en al op deze aarde werkelijkheid worden? Leven met deze vragen en met dit verlangen is reeds een belangrijke stap. De onverschilligheid voorbij. Alleen mensen die waakzaam zijn en de kleinste signalen oppikken, zullen de ‘kunstenaars’ zijn van deze nieuwe wereld, Gods wereld.

Evangelie Lucas 21,5-19
Jezus geeft onderricht in de tempel (vanaf Lc.19,45.47), aanschouwelijk en met parabels en uitleggingen. Daarmee vult Hij de tempel, waar Hij immers de woekeraars uit had gesmeten. Om de interpretatie van de woorden van Mozes en de profeten gaat het. Op het scherp van de snede. Dood en leven zijn in het geding. Overdag is Hij in de tempel en ‘s nachts op de Olijfberg (21,37) tot op het feest van de ongedesemde broden.
De basis waarop dit gedeelte rust, is het verhaal van de arme weduwe, in de Bijbel altijd het beeld bij uitstek van de kansloze, op de solidariteit aangewezen mens. De rijke geeft aan de tempel van wat hij toch over heeft, de vrouw geeft van haar levensonderhoud. Haar hele bestaan is gemoeid met haar gave, die daarmee overgave is. Zo is het komen van Gods rijk, en het is al aanwezig in de Mensenzoon, een zaak van leven en dood. Daarom is het verzet daartegen ook groot. De gemeente, die bij Lucas één is met haar Heer, wordt opgeroepen het tot het Rijk zich volledig heeft ontplooid vol te houden, dat wil zeggen alle verschrikkingen die er kunnen komen te taxeren als voorboden en verzet tegen dat komende Rijk en dus tegen haar Heer. Maar volharding is gelijk aan winnen van het leven op de dood.

Suggesties

De Werelddag van de armen
Het zal de hoogst waardige voorbereiding vormen op de viering van het feest van Christus, Koning van het Heelal: de koning die zich identificeerde met de kleinen en de armen, en die ons zal beoordelen op onze werken van barmhartigheid.
Het zal een dag zijn die onze gemeenschappen, en iedere gedoopte zal helpen nadenken over de manier waarop armoede centraal staat in het Evangelie en over het feit dat zolang Lazarus aan de deur van onze huizen ligt , er nooit gerechtigheid en sociale vrede kan zijn. Deze dag zal ook een authentieke vorm van nieuwe evangelisatie zijn waardoor het gezicht van de Kerk vernieuwd wordt dankzij haar pastorale bekering die maakt dat zij getuige wordt van de barmhartigheid.

Paus Franciscus Apostolische Brief, 20 november 2016

In U gevonden
Laat mijn ziel u prijzen om u lief te hebben en uw barmhartigheid belijden om u te prijzen. Uw hele schepping houdt nooit op u te prijzen, zij valt nooit stil, net zo min als elke geest die zijn mond naar u toe keert. En de dieren en de dingen prijzen u door de mond van wie naar hen kijkt. Laat mijn ziel dus uit haar slaap opstaan naar u met de steun van alles wat u hebt gemaakt, en naar u toe gaan die het zo wonderlijk hebt gemaakt: in u herstel je en vind je echte kracht.

Augustinus (354-430) Uit: De Belijdenissen Uitgeverij: Damon, 2017

Gebeden voor deze zondag 

Openingsgebed
God en Vader,
wij prijzen U,
want uw trouw houdt stand, uw liefde blijft.
U, die de wereld in uw handen draagt.
Vervul met ons uw droom
van heil voor alle mensen.
Dit vragen wij U
door onze Heer Jezus Christus,
uw Zoon die met U leeft\
in de eenheid van de heilige Geest,
door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven
Heer, laat ons door de gaven
die wij hier voor U hebben aangedragen,
de genade en de kracht ontvangen
om voor U te leven
en mee te werken aan de vervulling van uw beloften
met alle mensen en heel de wereld. Amen.

Gebed na de communie
God en Vader,
wij zijn dankbaar voor het Woord van bemoediging;
en hoorden de roep
om U in ons leven toe te laten.
Vervuld van uw gaven zijn wij vol goede wil
en bereid van U te getuigen.
Laat ons waakzaam blijven en trouw,
tot uw plan met de wereld is volbracht.
Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.