Menu

‘Voor Hem zijn allen levend’

0 Comments

32e zondag door het jaar – 10 november 2019

‘Voor Hem zijn allen levend’

Stilstaan bij ‘dood en leven’: de maand november staat hier niet los van. De natuur helpt een handje mee. En na de dood? Wat is er dan nog? Of: wie is er dan nog? Geen gemakkelijke vraag in een tijd waarin ‘leven na de dood’ in lastig vaarwater is gekomen. Geen andere weg dan de weg van de liefde, de weg van betrokkenheid op elkaar, ook na de dood. Want liefde is leven. Zou liefde dan niet ook ná de dood blijven bestaan. Zou Hij, die de Bon van liefde en leven is, zijn gelofte dan niet gestand doen?

Exegetische notities Evangelie Lucas 20,27-38
Dit verhaal van Lucas is een twistgesprek tussen Jezus en de Sadduceeën. De Sadduceeën waren afkomstig uit de bovenste laag van de samenleving, afstammend van priesterlijke families. In dit verhaal bij Lucas verkondigen zij een soort ‘dood is dood’-theologie. Aan de hand van een voorbeeld willen zij Jezus wijzen op de onmogelijkheid van de opstanding.
Jezus geeft hun eigenlijk twee antwoorden. Het eerste is gericht op het probleem wat zij voorleggen, wiens vrouw is zij bij de opstanding? Jezus zegt dat trouwen iets is van deze wereld. De overledenen zullen opstaan uit de dood, krijgen het eeuwige leven en zijn Gods kinderen. Het huwelijk bestaat dan niet meer. Het tweede antwoord heeft te maken met de >dood is dood=-theologie en verwijst daarvoor naar de traditie, die zij blijkbaar niet goed hebben begrepen. God maakte zich aan Mozes bekend als de God van de stamvaders van Israël. De Sadduceeën kunnen al bij Mozes leren over de opstanding. God heeft tegen Mozes gezegd: >Ik ben en niet Ik was de God van de Abraham, Isaac en Jacob. Het is ongerijmd dat de levende God in relatie blijft als hun God wanneer er niets meer over is na de dood.
Deze relatie met God, ook na de dood, blijkt uit v.38: de geest keert weer terug tot God, die hem gegeven heeft.
Vervolgens houdt Jezus een pleidooi dat mensen die in God geloven niet kunnen sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen en aan de opstanding uit de doden. Mensen die geloven hebben de heiligheid en onsterfelijkheid van engelen.
Dit verhaal komt ook voor in Mt.22 en Mc.12. Wanneer we de verhalen vergelijken dan valt op dat Jezus in Mt. en Mc. de Sadduceeën als het ware meer in hun hemd zet dan Lc. door ze erop te wijzen dat zij de traditie niet goed hebben begrepen, hun eigen geloof niet goed kennen. Bijzonder bij Lc. is dat hij het gelovig zijn koppelt aan de opstanding. Zij die waardig gekeurd zijn aan deze eeuw en (dus?) aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen. Voor hen die rechtvaardig leven, gelden niet de regels omtrent het huwelijk als het hoogste gebod omdat ze niet kunnen sterven: omdat zij gelijk zijn aan engelen en kinderen Gods zijn.

Suggesties

1.Geef ons Uw vrede
Heer God, u hebt ons alles gegeven,
geef ons nu ook vrede, de vrede van de rust,
de vrede van de sabbat, de vrede zonder avond.
Heel deze volmaakte ordening van zeer goede dingen
zal zijn tijd volmaken en voorbijgaan:
want zij hebben een morgen en een avond.

Augustinus (354-430) Uit: De Belijdenissen

2.Gebed
Heer, verleen ook aan ons om van Uw vrede te genieten.
De heilige apostelen hebben Uw vrede ontvangen
en deze over de gehele wereld verspreid
en terwijl zij bezig waren met de redding van het volk
verloren zij deze vrede niet

Ere zij de Heer en Zijn barmhartigheid
want Hij heeft ons zeer lief
en geeft ons Zijn vrede
en de genade van Zijn Heilige Geest.

Silouan de Athoniet ( 1866-1938) Uit: de Heilige Silouan de Athoniet
Uitgeverij: Orthodox Logos, 2007

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
Eeuwige God,
wij geloven
dat U een God van levenden bent
en dat wij nooit uit uw hand zullen vallen.
Wij bidden
dat wij in deze viering gesterkt worden
door uw woord en sacrament;
dat wij bereid zijn onze naaste op te richten
in vertrouwen op U die met Jezus, uw Zoon
en de heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven
Goede God,
Wij brengen U in alle oprechtheid
deze gaven als teken van ons geloof
dat U ons bewaart en bij ons blijft.
Wij bidden U, dat wij deel mogen hebben
aan het gastmaal dat voor ons wordt aangericht
door Jezus, uw Zoon, gastheer en dienaar van allen. Amen.

Gebed na de communie
Goede God,
wij danken U voor de gaven
waarmee U ons heeft gevoed en gesterkt.
Wij geloven dat U ons toegenegen bent.
Help ons te vertrouwen
dat U ons zult doen opstaan tot eeuwig leven. Amen.