Menu

God, wees mij genadig

0 Comments

30e zondag door het jaar – 27 oktober 2019

God, wees mij genadig

Bidden heeft woorden nodig, maar bidden is meer dan woorden. Gebed wordt gebaard vanuit het hart dat zich ontvankelijk opstelt voor het grote mysterie van God, zich opent voor Gods liefde. Zelfs een constant herhaald ‘God, wees mij zondaar genadig’ (het zogenoemde Jezus-gebed) voedt het contact tussen de bidder en God al. In het gemeenschappelijke gebed zullen meer woorden en gebaren gebruikt worden om mensen te voeden in hun gezamenlijk vieren van de liturgie. En toch: ‘God, wees mij genadig’ is al voldoende…

Exegetische notities Evangelie Lucas 18,9-14
Het loont altijd de moeite om even naar het voorafgaande gedeelte te kijken. Daar spoort de gelijkenis de gemeente aan om altijd te bidden en niet te verslappen. Want: het doet er toe! Nu gaat het in de bijbel bij bidden altijd allereerst om bidden om de komst van het Rijk van vrede en gerechtigheid. Opgenomen te zijn in dat Rijk maakt het mensenleven zinvol. Het gebed om het Godsrijk biedt het raamwerk voor alle bidden. Dat wil zeggen dat elk gebed ten diepste naar het komen van het Rijk verwijst of een aanklacht is tegen die mensen of situaties die dat Rijk aan ons oog (willen) onttrekken. Aan het eind van het stuk klinkt de vraag of er eigenlijk wel een geloofspraxis te vinden is die beantwoordt aan die belofte van het komende Godsrijk.
Het gedeelte dat we nu bespreken sluit onder meer via de woorden rechtvaardig (v.9), recht doen (v.14) en bidden (v.10) bij het vorige aan.eer we zo naar dit evangelie kijken kunnen we er snel mee klaar zijn. We moeten het ons moeilijker maken, want Farizeeërs waren in de tijd van Jezus zeer Tora-getrouwe, toegewijde, gelovige joden, vóórgangers. De geleerden denken dat Jezus zich op z’n minst zeer verwant met hen voelde, en misschien zelf tot hun groepering behoorde.
Door het hele evangelie heen wordt Jezus dikwijls in de gaten gehouden door Farizeeërs en schriftgeleerden. Zij leveren dan vaak commentaar op Jezus optreden of trekken de juistheid van zijn woorden in twijfel. ‘Waarom eten en drinken jullie met tollenaars en zondaars?’vragen ze bij voorbeeld. Daarop antwoordt Jezus, dat gezonde mensen geen dokter nodig hebben, maar zieke wel. ‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering op te roepen, maar zondaars’. (Lc.5,30vv) Maar Jezus bekritiseert hen ook meerdere malen scherp vanwege hun opgaan in uiterlijkheden en regeltjes, terwijl ze daarbij het wezenlijke, de liefde tot God vergeten.

Suggesties

  1. Buitengewone Missiemaand Op de speciale, Engelstalige website www.october2019.va, is er veel achtergrond informatie te vinden over deze bijzondere maand.

Hemelse Vader
toen uw enige Zoon Jezus Christus
opstond uit de doden
zond Hij zijn leerlingen uit
om “alle volken tot leerling te maken”.
Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel:
wij delen allemaal in de missie van de Kerk.
Sterk ons met de gaven van de Geest,
opdat wij dapper en onvermoeibaar
blijven getuigen van het evangelie.
Zo kan de Kerk haar opdracht
die nog lang niet voltooid is,
nieuwe uitdrukkingen geven
die leven en licht brengen in onze wereld.
Help ons om de reddende liefde
en de genade van Jezus
tastbaar te maken voor alle mensen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus,
die met U leeft en heerst,
in eenheid met de heilige Geest,
nu en tot in eeuwigheid.
Amen.

Gebed van paus Franciscus voor de Buitengewone Missiemaand 2019

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
God van mensen,
wij komen tot U
en spreken onze dank uit
voor de gaven van de schepping.
Hoor ons bidden,
geef dat wij met een eenvoudig hart
uitreiken naar mensen om ons heen,
behoed ons voor hoogmoed
en doe ons gaan in het spoor van Jezus Christus,
die met U en de heilige Geest
leeft in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven
God van mensen,
zie onze gaven:
brood en wijn, vruchten van uw schepping
door U aan ons gegeven
om te breken en te delen met elkaar.
In dit gebaar gedenken wij
het leven en sterven van uw Zoon.
Laat Hem in deze tekenen in ons midden zijn,
Jezus Christus, de mens naar uw hart,
ons voorbeeld ten leven. Amen.

Gebed na de communie
God van mensen,
wij danken U voor uw nabijheid en bidden:
begeleid ons op onze wegen,
versterk ons vertrouwen in onszelf en in elkaar,
zodat wij vol overtuiging en gesteund door uw kracht
op een positieve manier kunnen werken
aan een rechtvaardige samenleving,
goed voor de eeuwen der eeuwen. Amen.