Menu

Recht verschaffen

0 Comments

29e zondag door het jaar – 20 oktober 2019
Wereldmissiedag

Recht verschaffen

Om ‘recht te verschaffen’ zijn heel wat missionarissen uitgetrokken. Nog steeds, hoewel de bestemmingen aan het veranderen zijn. Nederland als ‘missieland’? Het kenmerk van een missionaris is dat het een man, een vrouw, is die zowel bidt als werkt. Het engagement om met anderen de Blijde Boodschap te delen, moet komen vanuit een diep geworteld en beleefd geloof. Echt recht wordt pas verschaft wanneer de focus gedurig wordt onderhouden in gebed waardoor ook de actie gericht blijft op wat opbouwt in Gods ogen.

Exegetische notities Evangelie Lucas 18,1-8
Mozes moest een hele dag bidden om de veiligheid van de Israëlieten te helpen verzekeren. Hier wordt de leerlingen van Jezus gevraagd te blijven bidden. Kennelijk waren zij moedeloos geworden, omdat zij geen antwoord kregen: zij hadden er nog geen vertrouwen in het bidden. Tenslotte was het hen nog maar kort geleden geleerd (Lc.11). Lucas gebruikt hier het beeld van een weduwe, die met een rechtszaak naar de rechter stapt. Ondanks het laffe gedrag van de rechter blijft zij komen, want zij weet dat hij verplicht is de zaak van een weduwe in behandeling te nemen (Jes.1,17). De rechter doet uiteindelijk zijn werk, maar alleen omdat zijn gezicht en daarmee zijn aanzien naar buiten toe schade zou kunnen oplopen. Hij staat als onrechtvaardig bekend, maar hij wil de schijn ophouden. Tot nu toe kwam de weduwe steeds weer terug, maar haar geduld raakt op en zij heeft kennelijk de moed en de kracht om de rechter echt te schaden.
Als deze onrechtvaardige rechter om welke redenen dan ook de eis van de weduwe inwilligde, met wie hij alleen maar een zakelijke relatie had, hoe veel te meer zal God, de rechtvaardige rechter, recht doen aan ‘zijn uitverkorenen’ die dag en nacht tot hem roepen en met wie hij een persoonlijke relatie heeft.
De leerlingen zijn bang dat God hen niet hoort of wil horen. Jezus wil duidelijk maken dat God anders is dan de rechter in de gelijkenis. Van zijn kant is er geen reden om hun zaak niet in behandeling te nemen, om in de juridische terminologie te blijven, maar een antwoord duurt soms lang en valt anders uit dan verwacht. Net als de Israëlieten in de woestijn wordt de leerlingen van Jezus gevraagd vertrouwen op te bouwen.

Suggesties

Persoonlijk gebed
Trouwe God, ik weet dat U mijn bidden hoort.
In mijn gebed bent U aanwezig.
Ik wil U niet overvragen, ik vraag U niet de problemen van de wereld op te lossen.
Ik vraag U wel er te zijn als het niet goed gaat, te delen in de vreugde.
Ik zie naar U uit, God, ziet U dan uit naar mij?

Kerk zijn

Kerk zijn
is gemeenschap vormen van mensen
die niet alleen geloven in de Heer
maar ook bereid zijn
om in en door een leven van dienstbaarheid
het leven en het woord van de Heer
waar te maken:
op een bepaalde plaats,
op een bepaald tijdstip van de geschiedenis.
In de mate dat de gemeenschappen van christenen
helemaal zichzelf zijn
in hun dienstwerk aan de anderen,
in die mate zullen ze het evangelie van de Heer
waar kunnen maken
voor zichzelf,
voor de mensen van hun land,
voor de hele wereldgemeenschap.
Amen.

Samuel Rayan, India
Uit: Wereldwijd Brevier

  1. Buitengewone Missiemaand Op de speciale, Engelstalige website www.october2019.va, is er veel achtergrond informatie te vinden over deze bijzondere maand.

Hemelse Vader
toen uw enige Zoon Jezus Christus
opstond uit de doden
zond Hij zijn leerlingen uit
om “alle volken tot leerling te maken”.
Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel:
wij delen allemaal in de missie van de Kerk.
Sterk ons met de gaven van de Geest,
zodat wij dapper en onvermoeibaar
blijven getuigen van het evangelie.
Zo kan de Kerk haar opdracht
die nog lang niet voltooid is,
nieuwe uitdrukkingen geven
die leven en licht brengen in onze wereld.
Help ons om de reddende liefde
en de genade van Jezus
tastbaar te maken voor alle mensen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus,
die met U leeft en heerst,
in eenheid met de heilige Geest,
nu en tot in eeuwigheid.
Amen.

Gebed van paus Franciscus voor de Buitengewone Missiemaand 2019

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
Goede God,
Gij hebt ons uw Woord toevertrouwd
dat recht wil doen
aan hen van wie het leven gebroken is.
Beziel ons met uw Geest,
dat uw visioen van vrede en gerechtigheid
ons nooit zal verlaten,
dat wij de herinnering aan uw belofte
voor elkaar mogen bewaren.
Zo bidden wij U door Jezus Christus,
die met U en de heilige Geest leeft
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven
Goede God,
met open handen bieden wij U deze gaven aan.
Mogen zij ons sterken
te blijven ijveren voor de komst van uw Rijk.
Dat vragen wij U
door Christus, onze Heer. Amen.

Slotgebed
Goede God,
uw Zoon heeft in woord en daad
getuigd van uw liefde voor hen
naar wie niet wordt omgezien.
Geef ons de kracht
om recht te doen aan hen
die niet mee tellen.
Maak ons tot trouwe werkers
die de komst van uw Rijk dichterbij brengen.
Zo bidden wij U door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.