Menu

Gered door geloof

0 Comments

28e zondag door het jaar – 13 oktober 2019

Gered door geloof
Echt geloof wekt op tot dankbaarheid. Geloof is namelijk gericht op de ander, niet louter op God, de medemens hoort er onlosmakelijk bij. Zonder medemens geen christelijk geloof. Vaak is het via de ander dat wij groeien in geloof. Een ‘vreemde’ (een ‘heiden’) komt tot geloof van een dienstmeisje. Een Samaritaan (ook iemand – hoe verw2ant ook – die buiten het Joodse volk stond) erkent zijn redding en dankt. De Ander die hem heeft genezen wekt op om steeds op de ander gericht te staan, in dankbaarheid.

Exegetische notities Evangelie Lucas 17,11-19
In bijbelse tijd was melaatsheid een vreselijke en gevreesde ziekte. Wanneer deze ziekte geconstateerd werd, werd je buiten de gemeenschap geplaatst om besmetting van anderen te voorkomen. Je werd als een ‘dode’ onder de ‘levenden’. ‘Dood’ heeft hier de betekenis van: geen invloed meer hebben op de wereld van de levenden. Je levenskracht en bezieling hebben geen betekenis meer voor de ‘levenden’. In de tijd waarin het verhaal uit het evangelie volgens Lucas zich afspeelt, hebben de priesters in verband met melaatsheid een cruciale rol. Zij constateren of iemand de gevreesde ziekte onder de leden heeft of er weer van genezen is. Zij bewaken de orde van het ziek en niet-ziek zijn. In het verhaal voegt Jezus zich op het eerste gezicht naar deze priesterlijke macht. Hij draagt de tien melaatse mannen op, zich te tonen aan de priesters om te laten controleren of ze genezen zijn. Dan gebeurt er iets merkwaardigs. Terwijl de mannen onderweg zijn naar de priesters en één van hen ontdekt dat hij genezen is, keert hij gelijk – dus nog voordat hij bij de priesters is geweest – terug naar Jezus, terwijl hij God looft. Die ene man die naar Jezus terugkeert, lijkt de macht van de priesters te doorbreken. De woorden dat hij God looft terwijl hij terugkeert, wijzen daar op. Met deze woorden zegt de man dat in Jezus God aan het werk is. De priesters oefenen dan weliswaar volgens het gevestigde instituut goddelijk gezag uit, maar deze man herkent in Jezus’ handelen daadwerkelijk goddelijk gezag. Dat precies deze man het gezag van Jezus herkent en erkent, is misschien het grootste wonder in het verhaal. Hij is immers een Samaritaan, in de ogen van het volk een vreemdeling. En juist deze man herkent en erkent het goddelijke gezag van Jezus. Opvallend is dat Jezus in dit verhaal niets doet dat de orde van de priesters aantast. Het is die éne man die dit doet vanuit zijn geloof. Zijn geloofsbelijdenis doorbreekt de orde van de priesters. Het ‘enige’ subversieve van Jezus’ handelen is dat hij uitspreekt dat dit geloof hem behouden heeft en dus niet het oordeel van het gevestigde instituut. De Samaritaanse man is als iemand die zich als een levend-dood-verklaarde door de blik van Jezus met een nieuwe bezieling en levenskracht bij de wereld van de levenden betrokken wordt. Uitgesloten van of afgestompt door de wereld kunnen we ons als het ware ‘melaats’ voelen. De genezing die Jezus aan ons voltrekt is dat we al onze talenten en geheel onze levenskracht en bezieling van waarde achten voor het komende rijk van recht en vrede.

Suggesties

  1. Buitengewone Missiemaand Op de speciale, Engelstalige website www.october2019.va, is er veel achtergrond informatie te vinden over deze bijzondere maand.

Hemelse Vader
toen uw enige Zoon Jezus Christus
opstond uit de doden
zond Hij zijn leerlingen uit
om “alle volken tot leerling te maken”.
Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel:
wij delen allemaal in de missie van de Kerk.
Sterk ons met de gaven van de Geest,
zodat wij dapper en onvermoeibaar
blijven getuigen van het evangelie.
Zo kan de Kerk haar opdracht
die nog lang niet voltooid is,
nieuwe uitdrukkingen geven
die leven en licht brengen in onze wereld.
Help ons om de reddende liefde
en de genade van Jezus
tastbaar te maken voor alle mensen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus,
die met U leeft en heerst,
in eenheid met de heilige Geest,
nu en tot in eeuwigheid.
Amen.

Gebed van paus Franciscus voor de Buitengewone Missiemaand 2019

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
God, Gever van alle leven,
uw goedheid is niet te koop.
U schenkt uw goedheid aan iedere mens,
die zich buigt voor uw aanschijn
en in alle eenvoud luistert
en doet, wat gedaan moet worden.
Mogen wij hier en nu luisteren
en U dankbaar gedenken,
in eenheid met Jezus,
die met U en de heilige Geest leeft,
in alle eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven
God, U ziet ons zoals wij hier voor U staan
met onze gaven van het leven.
Wij bieden ze U aan om dankbaar te gedenken
dat wij alle leven ontvangen hebben.
In deze gaven zullen we gedenken
wie Jezus voor ons is.
We bidden U dat wij de gaven
mogen ontvangen uit uw hand,
tot lof en eer van uw heilige naam. Amen.

Gebed na de communie
God, Schenker van Leven,
U hebt ons van al onze kleinheid ontdaan
en opgenomen in uw reinigende liefde.
Wij danken U voor het Woord
en voor de gaven
die ons sterken om de vreemdeling op te nemen.
Zo willen wij getuigen van uw liefde,
vandaag, morgen en alle dagen van ons leven. Amen.