Menu

Trouw geloof

0 Comments

27e zondag door het jaar – 6 oktober 2019
Wereldmissiedag voor kinderen

Trouw geloof
Geloof: moeten we niet eerder spreken van ‘geloven’, een werkwoord? Geloof ligt niet vast ‘in beton gegoten’. Paus Franciscus spreekt van ‘wortels’ tegen over ‘ankers’. ‘Ankers’ houden je vast, er is geen beweging meer in te krijgen. ‘Wortels’ zorgen voor groei, voor organische ontwikkeling. Trouw in geloof betekent dat in de veranderende omstandigheden van het bestaan je telkens weer de juiste koers vaart, reagerend op de ontwikkelingen in de samenleving. De juiste koers: de ander zien en erkennen als mede-kind van God samen verantwoordelijk voor de groei van Gods Rijk.

Exegetische notities Evangelie Lucas 17,5-10
Hoewel de evangelist in 17,1-10 waarschijnlijk losse uitspraken bij elkaar gezet heeft, kunnen de vv.5-10 als een reactie van de apostelen worden gelezen: op de radicale eisen van het evangelie zoals in vv.1-4 verwoord, met name het 70 maal 7 maal vergeven. Die eis is menselij­kerwijs gesproken onmogelijk.
Bij het woord ‘geloof’ in vv.5-6 ligt, anders dan in 2 Tim., de nadruk op de gelovige houding van vertrouwen. Vanuit de ervaring dat zij uit zichzelf tekort schieten tegenover die radicale eisen van de evangelische liefde, vragen de apostelen om ‘meer’ geloof. Het antwoord van Jezus gaat daaraan voorbij: het is geen kwestie van ‘meer’. Het gaat er ook niet om dat de apostelen geen geloof zouden hebben. Jezus wil hun vertrouwen aanmoedigen: al is hun geloof nog zo klein – het onmogelijke wordt er mogelijk mee – als ze het inzetten.
De vv.7-10 zijn natuurlijk gesproken vanuit een ander sociaal bewustzijn dan het onze. Het hebben van een slaaf of knecht was een maatschappelijk gegeven. Vv.7-9 zijn retorische vragen: dit was de normale gang van zaken. V.10 is de toepassing ervan. Een toepassing die door de voorgaande verzen verwijst naar de inzet van de apostelen. De uitspraak ‘wij zijn maar onnutte knechten’ werkt bevreemdend. Het werk van de knecht is immers zeer nuttig voor zijn heer. De pointe van de vergelijking ligt in de verhouding van de knecht tot zijn heer: zijn inzet is vanzelf­sprekend, mag verwacht worden. God meet met de niet-berekenende maat van de liefde, en hoopt die ook bij ons te vinden.

Suggesties

 1. Missio
  Kijk op de website www.missio.nl. Daar zijn liturgiesuggesties voor vieringen met kinderen terug te vinden.
 2. KNR
  Ook op de site van het KNR www.knr.nl is een speciale pagina ingericht rond de missiemaand.
 3. Vaticaan
  Op de speciale, Engelstalige website www.october2019.va , is er veel achtergrond informatie te vinden over deze bijzondere maand.
 4. Gebed van paus Franciscus voor de Buitengewone Missiemaand 2019
  Hemelse Vader
  toen uw enige Zoon Jezus Christus
  opstond uit de doden
  zond Hij zijn leerlingen uit
  om “alle volken tot leerling te maken”.
  Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel:
  wij delen allemaal in de missie van de Kerk.
  Sterk ons met de gaven van de Geest,
  zodat wij dapper en onvermoeibaar
  blijven getuigen van het evangelie.
  Zo kan de Kerk haar opdracht
  die nog lang niet voltooid is,
  nieuwe uitdrukkingen geven
  die leven en licht brengen in onze wereld.
  Help ons om de reddende liefde
  en de genade van Jezus
  tastbaar te maken voor alle mensen.
  Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus,
  die met U leeft en heerst,
  in eenheid met de heilige Geest,
  nu en tot in eeuwigheid.
  Amen.

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
Trouwe God,
wees hier aanwezig in dit uur
om ons te bemoedigen in het geloof.
Schenk ons het vertrouwen dat we zo nodig hebben
om in deze wereld te leven vanuit uw Woord.
Dat bidden wij U door Jezus Christus,
die met U en de heilige Geest
leeft tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven
Trouwe God,
zie ons hier, uw mensen,
zie onze gaven,
tekens van ons vertrouwen in U.
Sterk ons geloof
en geef dat wij, trouw aan uw Woord,
door te breken en delen
uw Rijk van liefde nabij brengen,
goed voor de eeuwen der eeuwen. Amen.

Slotgebed
Trouwe God,
wij danken U
voor dit uur van bezinning en gebed,
waardoor wij groeien in geloof en liefde.
Wij bidden dat ons geloof vruchtbaar mag zijn
voor ons en voor allen die wij ontmoeten,
vandaag en alle dagen van ons leven,
tot in eeuwigheid. Amen.