Menu

Eén Heer dienen

0 Comments

25e zondag door het jaar – 22 september 2019
Vredeszondag

Eén Heer dienen
Het geroep van de naamloze stijgt op tot de Heer: Hij staat hen nabij en geeft hen kracht. Maar dit ontslaat de mensen niet om verantwoordelijk te zijn in de samenleving zodat het onrecht stopt. Vaak is de verhouding tussen de machthebbers en de Heer conflictueus. Op deze Vredeszondag laten we ons leiden door de stem van de rechtelozen en richten we ons op de Heer, de ene Heer, die vrede aanbiedt om deze te vermenigvuldigen.

Exegetische notities Evangelie Lucas 16,1-13 (of 10-13)
Een evangeliestuk dat meer biedt dan je op het eerste gezicht zou zeggen. We treffen twee parabels, en – naar men meent – ook enkele originele uitspraken van Jezus, zogenaamde logia. Als je verder leest, dan zie je dat vv.16-18 de zaak vertroebelen.
De gedragscode van een rentmeester. Indertijd had zo iemand het recht om leningen en kredieten naar eigen goedvinden aan te passen, om voor zichzelf een inkomen te verkrijgen, dan wel om zijn inkomsten te vergroten. Dat was een algemeen geaccepteerde gang van zaken.
Als je dit weet, dan lees je dat er een rentmeester is die in de ogen van zijn omgeving erg ruim en ruig leeft. Het ziet ernaar uit dat hij niet zo goed met zijn rechten omgaat. Dat is voor de rijke man, de eigenaar, reden om hem ter verantwoording te roepen en hem zelfs uit zijn functie te zetten. Om te voorkomen dat hij niet met de rug wordt aangekeken, probeert hij de schuldenaars gunstig te stemmen door hun schuldbekentenis te wijzigen. Hij doet zijn rijke baas daarmee geen onrecht. Integendeel, hij herstelt de schuldbekentenissen tot de originele staat. Hij had zelf een toeslag toegevoegd. Dan is v.8 ook begrijpelijk, dat de rijke man het kan waarderen dat zijn rentmeester zichzelf corrigeert.
In v.8b is de geschiedenis van rentmeester, rijke baas en schuldenaars voorbij en krijgen we een ingewikkeld commentaar. Eén algemeen inzicht (v.12) is wel duidelijk: rijkdom, geld en ermee omgaat is een uiterlijke eigenschap van de mens. Aan de basis van alle rijkdom ligt enige oneerlijkheid ten grondslag. V.9 illustreert dit besef. Hier gaat het om oneerlijk geld, dat is jullie geld waarmee jullie vrienden maken – vrienden voor de buitenkant van het leven en niet voor de eeuwigheid.

Suggesties

PAX.vieren
Voor deze en de volgende zondag kunnen we ons ook laten inspireren door de suggesties van PAX in haar magazine PAX.vieren. Deze is te bestellen en te downloaden via www.paxvoorvrede.nl
Het materiaal van de vredesweek biedt tal van suggesties om na te denken en activiteiten te ondernemen om als plaatselijke geloofsgemeenschap te blijven werken aan vrede en recht in het groot en het klein.  

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
God van mensen,
die ons hier samen brengt,
zie ons hier met onze vreugde en vragen,
en om wijsheid bij levensbeslissingen.
Hoor ons zingen, hoor onze dank,
omdat U ons nabij bent,
U die leeft met uw Zoon en de heilige Geest
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 • Gebed over de gaven
  God, die hier bij ons aanwezig wil zijn
  in het delen van Brood en Wijn,
  neem de gaven van ons hart aan,
  neem de gaven van ons doen en laten aan,
  neem ons getuigenis aan van geloof in U
  en in uw Zoon, die onze Heer en leermeester is. Amen.
 • Slotgebed
  Goede God, Eeuwige
  U roept ons op tot liefde en rechtvaardigheid.
  Geef dat wij ons inzetten voor alle mensen:
  voor rechtvaardigheid, voor liefde en voor leven
  voor al uw schepselen, mensen en dieren,
  opdat uw Rijk moge komen
  vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.