Menu

Bekering brengt vreugde

0 Comments

24e zondag door het jaar – 15 september 2019

Bekering brengt vreugde
Weer aanvaard worden, omarmd, vergeven… het gebeurt. Maar wat is er allemaal aan voorafgegaan! Periode van ontkenning, van vasthouden, maar dan: erkennen van dat je iets verloren hebt, aan onschuld, aan integriteit. Verlangen ook dat je weer geheeld door het leven mag gaan. En dan de eerste stap gezet om aan die ander (die Ander?) te erkennen dat er iets mis is, dat je verkeerd bent geweest. Zal die ander je aanvaarden? Risico van de weg. Ook het geloof dat bij God er altijd ruimte is, ruimte van vergeven. Die toekeer schept vreugde.

Exegetische notities Evangelie Lucas 15,1-10
Jezus houdt van dubbelverhalen. Bij Lucas staan twee parabels die duidelijk met elkaar te maken hebben: één over een man, een herder, en één over een vrouw, een huisvrouw. De overeenkomsten en de verschillen tussen de beide verhalen vertellen zelf weer een eigen verhaal. In beide verhalen zijn mensen iets kwijt: de man een schaap, de vrouw een drachme. Voor joodse lezers verwijzen beide parabels ook indirect naar Pesach, het joodse paasfeest. Ook tijdens dat feest gaat het om een lam en moet, vooraf, het huis grondig worden gereinigd.
Maar beide verhalen zijn ook ‘een tegenover’ aan een derde parabel die erna komt: de parabel over de verloren zoon. In de dubbelparabel wijzen de metaforen schaap en drachme duidelijk naar een persoon die gaat zoeken naar iets wat verloren is. Herder en huisvrouw houden niet op te zoeken tot zij het verlorene hebben gevonden. Zij zijn daardoor beiden beeld van een God die naar mensen op zoek gaat. In de derde parabel, waarop hier niet verder wordt ingegaan gaat de zoon, in het besef van zijn verlorenheid, zelf op zoek naar de vader (God). De drie parabels samen leggen het spanningsveld bloot tussen Gods soevereiniteit tot uitverkiezing en de menselijke respons daarop.

Suggesties

Om over na te denken

 Heer, kom in deze tijd uw heerschappij,
het einde van de strijd,
de stad waar vrij uit boze droom ontwaakt,
de mensen wonen,
tot een gezin gemaakt,
Gods dochters en Gods zonen?

Heer, gaat Gij van ons heen
in deze tijd?
Vermaakt Gij ons alleen
uw dienstbaarheid?
Laat Gij ons dan voorgoed
in hoop en vrezen
en mag uw vredegroet
het laatste woord niet wezen?

Uit uw verborgenheid
hebt Gij vervuld
het perk van deze tijd
met Gods geduld.
uw woord doet telkens weer
de harten branden.
Gij blijft nabij, o Heer,
met zegenende handen.

Jan Wit    (GVL 455)

Gebeden voor deze zondag 

Openingsgebed
Goede God,
U weet ons steeds te vinden
als wij verloren dreigen te gaan.
U ziet ons in onze nood,
als wij ziek zijn of ongelukkig.
Blijf bij ons,
zoals ook Jezus nabij was aan wie het nodig had,
Hij die met U en de heilige Geest leeft
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven
God van Liefde,
brood en wijn, vruchten van het land,
dragen wij hier voor U aan:
wilt U ze zegenen tot uw gaven
van eeuwig leven
omwille van uw Zoon, onze Heer. Amen.

Gebed na de communie
Goede God, die niet wil
dat mensen in deze wereld verloren lopen,
maak ons tot uw helpers
die zich inzetten
voor de zieke mens,
voor mensen aan de kant van de weg.
Schenk ons daartoe de kracht en het geloof
in naam van Jezus
die leeft in eeuwigheid. Amen.