Menu

Doe maar gewoon

0 Comments

22e zondag door het jaar – 1 september 2019
Gebedsdag voor de Zorg voor de Schepping

Doe maar gewoon
Doe dat wie je als mens bent…. Echt bent. Er is in onze wereld veel schone schijn. Het is een hele weg om terug te keren tot de concrete werkelijkheid, tot wie we als schepsel bedoeld zijn. In parabels leidt Jezus ons in deze ontdekking wie we in Gods ogen mogen zijn. Dat de schepping ons is toevertrouwd, wordt ons vandaag ter meditatie gegeven. Nederig onze plaats in Gods schepping innemen, is de echte nederigheid.

Exegetische notities Evangelie Lucas 14,1.7-14
Deze episode van Jezus’ leven speelt zich af op een sabbat. Het was in die dagen gebruikelijk, dat een plaatselijke gemeenschap bij de viering van de sabbat gaarne een rondtrekkend leraar aantrok en uitnodigde voor een preek. Na afloop van de dienst werd hem dan een maaltijd aangeboden, waar nagepraat werd over het thema van de dienst. Jezus ziet, hoe een aantal notabelen – die voor een dergelijke maaltijd genodigd zijn – om de beste plaats aan tafel vechten. Hij grijpt dat gebeuren aan om Gods handelen met de mensheid te verduidelijken. Kern van de boodschap is: ieder die zichzelf verheft, zal door God vernederd worden; wie zichzelf vernedert zal door God verheven worden. Een typische bijbelse spreuk. In de taal van onze tijd vertaald zou deze luiden: als je jezelf belangrijk vindt, heeft God geen boodschap aan jou. Gods sympathie gaat uit naar hen, die zichzelf onbelangrijk vinden. Eenzelfde uitspraak van Jezus heeft Lucas vastgelegd in de parabel van de Farizeeër en de tollenaar. (Luc.18,14): wie oprecht vindt, dat hij tekort schiet, die is groot in Gods ogen. Wat hier staat is geen les in wellevendheid, maar raakt de grondhouding van ieder christen. De ene mens kan wat beter zijn dan de ander, vergeleken met God is niemand iets. Bescheidenheid is het centrale thema.

Suggesties

Gebed
God,
neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.
Amen

Zorg voor de Schepping
Welke stappen heeft de parochie al genomen, en welke kunnen er nog genomen worden om een ‘groene’ duurzame parochie te zijn?

Deze vraag mag juist deze zondag extra aan elkaar gesteld worden.

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
Liefdevolle God,
in vertrouwen bidden wij:
vergeef het ons, in uw barmhartigheid,
als wij uw liefde beschamen,
en elkaar afwijzen of pijn doen.
Beziel ons met uw Geest
en doe ons leven naar het voorbeeld van uw Zoon,
Jezus Christus, die met U en de heilige Geest
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven
Eeuwige God,
in het delen van brood en wijn,
herkennen wij het teken van uw trouwe liefde,
die was in uw Zoon, Jezus Christus.
Wij vragen U,
dat wij door deze liefde geraakt worden
en deze verdere dragen in ons leven.
In naam van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer, Amen.

Gebed na de communie
Goede God,
wij danken U voor dit uur van stilte en verbondenheid,
voor uw woorden die ons richting geven,
om te werken aan uw koninkrijk op aarde.
Blijf met uw liefde aanwezig in onze wereld.
Inspireer ons tot gerechtigheid en vrede,
zodat wij bouwen aan een wereld,
waar mensen elkaar liefhebben en niemand uitgesloten wordt.
Wij vragen dit omwille van uw Zoon, Jezus Christus,
die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.