Menu

‘Vuur op aarde’

0 Comments

20e zondag door het jaar / 18 augustus 2019

‘Vuur op aarde’
Godsdienst levert geen zoetsappige vrede op. Dat is wellicht wat hard gezegd. Godsdienst heeft te maken met mensen, met mensen die vallen en opstaan. Mensen die ook verkeerde dingen kunnen doen en een halt moeten horen. ‘Vuur ben Ik op aarde komen brengen.’ In de confrontatie met schrijnende omstandigheden, daar waar de rafelranden van de maatschappij zichtbaar worden en ons raken, daar wordt soms een harde stellingname gevraagd. Het vraagt om mensen uit één stuk. Mensen bezield door het vuur van Gdos liefde.

Exegetische notities Evangelie Lucas 12,49-53
Na een aantal gelijkenissen over wat belangrijk is in het leven en de oproep waakzaam te zijn, spreekt Jezus nu over zichzelf en over zijn komst onder de mensen als verkondiger van Gods goede boodschap. Het vuur is een beeld van scheiding en oordeel en herinnert aan Lucas 3,16. Daar spreekt Johannes over degene die na hem zal komen en die zal dopen in de heilige Geest en vuur. Deze Geest en het vuur kunnen twee betekenissen hebben. Het kan een vooruitwijzing zijn naar het Pinksterfeest. En het kan een verwijzing zijn naar het oordeel: gered of vernietigd worden.
Het vuur in vers 49 is bedoeld als het oordeel. Dit kunnen we afleiden uit het feit dat in de voorafgaande tekst in gelijkenissen wordt gesproken over beloning en straf. De uitspraak van Jezus dat Hij de doop moet ondergaan, is een vooruitwijzing naar de komende gebeurtenissen in Jeruzalem.
Jezus zegt vervolgens ook dat Hij geen vrede komt brengen, maar verdeeldheid. Dit is in tegenspraak met de vrede die genoemd wordt in het kindheidsverhaal (Lucas 2,14). Daar wordt gezegd dat er vrede zal komen voor de mens die Jezus aanvaardt. Deze vrede is echter niet vanzelfsprekend, hij zal ook verdeeldheid opleveren. De bevrijding die door Jezus wordt gebracht, vereist immers een keuze van degene die deze aankondiging hoort. Men kan niet vrijblijvend naar zijn boodschap luisteren. Het vraagt een keuze en een engagement en dat zal verdeeldheid opleveren. Niet iedereen zal immers Jezus’ boodschap aanvaarden en met Hem meegaan. Zelfs families en hele generaties zullen hierdoor verdeeld raken.

Suggesties
Christen, katholiek willen zijn of worden, is niet kiezen voor de gemakkelijkste weg. De boodschap van de Bijbel, de woorden van Jezus en alle profeten, staan immers dikwijls haaks op wat gewoon en geaccepteerd is in onze samenleving. Wat doen wij nu met al die dwarse woorden en opdrachten die wij in de kerk horen en aangereikt krijgen?
Wij horen bijvoorbeeld dat de eersten de laatsten zullen zijn en de laatsten de eersten; dat de zwaksten voorop gaan en de sterksten op de tweede plaats komen; dat iedereen gelijkwaardig is en niemand de baas mag spelen over een ander. Hoe gaan we daarmee om thuis, op school, op ons werk, in de kerk? Laten we die woorden en opdrachten voor wat ze zijn? Of hebben we de moed om, ondanks veel weerstand, er toch aan te werken?

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
God,
wij danken U voor het voorbeeld
van Jezus, uw Zoon,
die trouw bleef aan zijn opdracht
en zijn kruis ten einde toe gedragen heeft.
Laat ook ons niet ten onder gaan,
wanneer tegenstand ons treft.
Verdiep ons geloof
en geef ons de sterkte die wij nodig hebben:
uw vuur, uw kracht, uw liefde.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam
die met U en de heilige Geest
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven
God, die ons aanvuurt
tot daden van recht en vrede,
aanvaard onze gaven, brood en wijn.
Kom tot ons, ontvang onze gaven,
opdat wij U ontvangen.
Zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed
God,
geef dat het vuur dat brandde in Jezus, uw Zoon,
oplaait in ieder van ons.
Beziel ons met zijn geestkracht,
maak ons vurig in dienst van uw komend rijk,
de nieuwe aarde, die U als een droom voor ogen staat.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam en in zijn Geest. Amen