Menu

Poort van Gods genade

0 Comments

Maria Tenhemelopneming – 15 augustus 2019

Poort van Gods genade

 Er zijn geen gegevens in de Bijbel over het sterven van Maria. Volgens de traditie zou Maria niet gestorven maar ‘ontslapen’ zijn te midden van de apostelen en voortleven in Gods liefde. Al in de zesde eeuw werd in Palestina een Mariafeest gevierd op 15 augustus, dat uitgroeide tot het feest van het ontslapen van Maria. In 1950 werd de tenhemelopneming van Maria door Pius XII tot dogma verklaard. Na twee gruwelijke wereldoorlogen met miljoenen slachtoffers wilde hij hiermee de verloren gegane eerbied voor het menselijk lichaam weer doen groeien.

Er zijn geen gegevens in de Bijbel over het sterven van Maria. Volgens de traditie zou Maria niet gestorven maar ‘ontslapen’ zijn te midden van de apostelen en voortleven in Gods liefde. Al in de zesde eeuw werd in Palestina een Mariafeest gevierd op 15 augustus, dat uitgroeide tot het feest van het ontslapen van Maria. In 1950 werd de Tenhemelopneming van Maria door Pius XII tot dogma verklaard. Na twee gruwelijke wereldoorlogen met miljoenen slachtoffers wilde hij hiermee de verloren gegane eerbied voor het menselijk lichaam weer doen groeien.

Exegetische notities Evangelie Lucas 1,39-56
In deze perikoop over het bezoek van Maria aan Elisabeth komen de geboorteverhalen over Johannes de Doper en Jezus bij elkaar. Het is een ontmoeting vol hoogachting en eerbied. Maria wordt door Elisabeth al de gezegende en de ‘moeder van de Heer’ genoemd. In het hele gebeuren is de hoofdrol weggelegd voor Maria. Toch gaat de tekst bij nader inzien vooral over God. Na de verheugde begroeting van Elisabeth antwoordt Maria met een gebed, in de verzen 46-55. Maria wordt hier een voorbeeldfiguur in wie zichtbaar wordt wat God doet. Maria looft en dankt God voor zijn daden aan haar verricht en de aandacht aan haar besteed (verzen 46-50). Het is tevens een revolutionaire tekst, vol strijdbaarheid. God komt zijn belofte na: Hij zal de armen verheffen en de machtigen neerhalen. God doet grote dingen aan de kleinen (verzen 51-53). God blijft zijn volk Israël trouw, zoals Hij al aan Abraham heeft beloofd. Gods plan zal nu voltooid gaan worden (verzen 54-55). We kennen dit gebed als het Magnificat, naar het eerste woord van de versie in het Latijn van de Vulgaat: ‘Mijn hart prijst hoog….’ Maria spreekt dit loflied op God, op zijn grootheid en zijn erbarmen uit in de taal van de oudtestamentische liederen. Voor de evangelist Lucas is Maria de personificatie van elke gelovige en van het volk van God.

Suggesties

Symboliek
Er zijn hele mooie iconen van Maria Tenhemelopneming. Via Google zijn er zeker afbeeldingen te vinden, als er gezocht wordt met de zoekterm ‘Icoon Maria Tenhemelopneming’ of ‘Icoon ontslaping van de Moeder Gods’.
Plaats een kopie van een icoon in het centrum en maak deze kopie tot middelpunt van de bloemversiering.

Gebeden voor deze feestdag

Openingsgebed
God, Eeuwige,
in Maria, roept U ons op
gehoor te geven aan uw uitnodiging
geboren te worden tot nieuw leven,
opdat ook wij, in al onze menselijkheid,
hemel hoog verheven mogen worden.
Maak ons krachtig en sterk als zij,
standvastig in ons geloof,
open ons hart voor uw Woord,
adem in onze ziel.
Dit vragen wij U door Christus Jezus, die met U
en de heilige Geest, leeft in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven
God, Eeuwige, vol verlangen,
brengen wij ons offer bij U
in de hoop dat U het aanneemt
en het tot voltooiing brengt.
Moge het lied dat Maria zong,
ook in ons hart blijven klinken,
een vlam van liefde en verlangen naar U,
in Christus Jezus, onze Heer. Amen.

Slotgebed
In Maria, wordt ons geloof,
onze hoop op nieuw leven bevestigd.
Wij danken U God, voor deze vrouw,
die voor ons een teken aan de hemel is geworden.
Wij danken U voor de gaven van brood en wijn,
waarin wij met U en met elkaar verbonden worden.
Moge deze tekenen ons daadkrachtig maken
en ons aanzetten in ons leven
voor elkaar tekenen te worden
van uw aanwezigheid midden onder ons.
Dit vragen wij U door Christus Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.