Menu

Ontmoeten

0 Comments

4e zondag Veertigdagentijd – 31 maart 2019

Ontmoeten

Exegetische notities Evangelie Lucas 15,1-3.11-32
Deze lezing uit Lucas in het vijftiende hoofdstuk is een samenhangend geheel: drie parabels, met een crescendo naar de derde toe, en dit alles geplaatst in een duidelijke context: tollenaars en zondaars die naderen tot Jezus, Farizeeën en schriftgeleerden die morren omdat Jezus hen ontvangt (vv.1-2). Een paar opmerkingen over die context: het is opvallend dat Jezus hier ‘ontvangt’: op andere plaatsen horen we dat hij bij hen in huis komt en aanzit, hier is hij de gastheer. En: tollenaars en zondaars zijn niet in eerste instantie zielige armoedzaaiers, eerder is te denken aan mensen die met de Romeinse bezettingsmacht meewerken, mensen die om wat voor reden dan ook de religie niet laten doorwerken in hun dagelijkse leven. Farizeeën zijn niet voor alles huichelachtige hoogmoedi­gen, maar mensen die de religie zeer serieus nemen. Reden natuurlijk, waarom beide groepen moeite hebben met elkaar.
Jezus reageert op het morren met drie parabels: over het schaap, het geldstuk en de zonen. De derde parabel gaat niet over een dier of een ding, maar over een man die twee zonen had. De jongste zoon vertrekt naar een ver land, waar hij zo ver komt dat hij minder is dan een (voor joden onrein) varken. Door de omstandigheden gedwongen keert die zoon letterlijk ‘naar zichzelf terugkeert’ en komt tot de bevinding dat hij ‘verloren gaat door de honger’ (v.17). Daar vindt een ommekeer plaats, eerst in gedachten (vv.19-20), vervolgens in een daad (v.20a).
Dan wordt breeduit het uitzonderlijke optreden van de vader geschilderd (vv.20b-24), die al de tijd op de uitkijk moet hebben gestaan, op hem toesnelt (ongebruikelijk in patriarchale omgangsvormen), in zijn waardigheid herstelt en het hele huis in feestvreugde hult.
Hier had de parabel kunnen eindigen, als hij het schema van de eerste twee parabels volgde. Maar er is een tweede luik: de oudste zoon en de vader.
De oudste zoon komt terug van het land (het was dus een heel gewone dag, waarop deze gewoon zijn plicht deed) en ontwaart de feestvreugde. Nu blijkt hij degene te zijn die van het huis van de vader verwijderd is: hij wordt kwaad en wil niet binnengaan (vv.25-28a).

Suggesties

  1. Op weg naar Pasen 2019

In het boekje ‘Op weg naar Pasen 2019’ vindt u gebeden en inspiratie voor deze periode van het liturgisch jaar. www.berneboek.com

  1. Vastenactie

De Bisschoppelijke Vastenaktie biedt heel wat ondersteunend materiaal voor de beleving van de veertigdagentijd. Zie: www.vastenactie.nl.

  1. Ontmoeten

Om mensen te ontmoeten met een andere achtergrond kan het mooi zijn deze zondag mensen uit een AZC, een andere religieuze stroming of sociaal project uit te nodigen en met hen samen te vieren en te eten. Door met elkaar in gesprek te raken van het thema van deze viering een gezicht krijge

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
Barmhartige God,
treed ons tegemoet
op de weg naar Pasen
met vreugde en tederheid.
Maak ons hart open
voor uw onmetelijke liefde
die geen mens verloren laat gaan.
Zo bidden wij U door Jezus Christus,
die met U en de heilige Geest
leeft in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven
Heer,
vol vreugde treden wij U tegemoet
met de gaven van uw schepping.
Gij vormt ze om tot geluk van ieder mens.
Wij vragen U deel te mogen nemen
aan de feestelijke maaltijd
waarop wij verzoend worden met U.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen

Slotgebed
Liefdevolle Vader,
wij danken U voor de overvloed van uw barmhartigheid
en dat wij mochten deelnemen aan uw feestmaal.
Blijf ons inspireren met uw heilige Geest
en leer ons ook aan anderen vergeven.
Zo kan wat verloren is, teruggevonden worden.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.