Menu

Verbond

0 Comments

2e zondag in de Veertigdagentijd – 17 maart 2019

Verbond

Exegetische notities Evangelie Lucas 9,28b-36
Het verband tussen de lezingen van deze zondag is niet zonder meer duidelijk. Dat wordt misschien gevonden in het thema van het zien van een visioen. Abraham zag een schrikwekkend visioen, maar met dit visioen was de mogelijkheid aangeduid dat God met de mens een verbond wil sluiten.
Paulus leefde veeleer vanuit een bemoedigend visioen: dat van een hemelse parochie, een woonplaats bij de God van Abraham en zijn nageslacht, dat betrouwbaarder is dan een staatkundige samenleving en waar allochtonen zich thuis kunnen voelen. Dan zien we in het evangelie, samen met de drie beste vrienden van Jezus, Petrus, Johannes en diens broer Jakobus, weer een ander visioen: dat van Jezus in gesprek met Mozes en Elia. Is dit een vriendelijker visioen dan dat van Abraham? Is dit een meer spiritueel visioen dan wat Paulus voor zich zag in zijn brief? Terwijl Hij in gebed was veranderde Jezus’ gelaat van aanblik en zijn kleren werden verblindend wit. Voor wie de geschiedenis van Abraham en van Israël voor ogen staat, is dit visioen echter niet minder vreeswekkend dan dat van Abraham.
“Twee mannen waren met Jezus in gesprek: het waren en Mozes en Elia die … spraken over zijn heengaan die hij in Jeruzalem zou voltrekken.” `Heengaan’ doet denken aan het reizen en trekken van Abraham; doet denken aan zijn pijnigende beslissing over het offer van zijn zoon Isaak; doet denken aan de stemming van Paulus en zijn verwijzing naar het hemels vaderland. Maar in de Griekse tekst gebruikt Lucas het woord `exodos’, het woord dat de uittocht van Israël uit Egypte aanduidt. Hij bedoelt dat het heengaan van Jezus dat zich in Jeruzalem zal voltrekken, een heengaan naar de Vader zal zijn. Hij bedoelt echter ook dat dit heengaan een uittocht zal zijn zoals die van Abraham uit zijn vaderland, zoals die van Israël onder de leiding van Mozes, een uittocht zoals ook Paulus voor ogen stond, een uittocht die een intocht tot gevolg heeft. In deze samenhang horen wij de Stem: “Dit is Mijn Zoon, de uitverkorene, luistert naar hem.”

 

 

Suggesties

  1. Ondersteunend materiaal

De Bisschoppelijke Vastenaktie biedt heel wat ondersteunend materiaal voor de beleving van de veertigdagentijd. Zie: www.vastenactie.nl.

2.Bemoediging

Op weg naar het feest der feesten, Pasen, worden ons woorden voor onderweg aangeboden, van week tot week. Een woord van héél lang geleden; aartsvader Abraham krijgt te horen: “Ik de Heer, die u uit Ur in Chaldea heb geleid om u dit land te geven, verzeker u uw nageslacht wordt talrijk als de sterren van de hemel.”

Jezus, met zijn drie beste vrienden, Petrus, Johannes en Jacobus, ontmoeten we op de berg in gebed. En daar verschijnen hem twee vertegenwoordigers van die lange reeks “mensen van God” uit het Eerste Testament: Mozes, de leider van de uittocht eens en Elia de profeet.

En zij spreken met Jezus over zijn uittocht straks in Jeruzalem.

Tenslotte een tekst uit de Jonge Kerk, Paulus die de christenen van Filippi erop wijst dat ons vaderland in de hemelen is, een visioen dat misschien ver van ons afstaat, maar toch…

Drie visioenen vandaag; beelden en woorden uit een andere tijd en cultuur dan de onze, niet zomaar te betrekken op ons alledaagse leven.

 

Maar van alleen maar hier en nu, cijfers, feiten en klinkklare taal kunnen we niet léven.

Deze drie woord en beeld verhalen willen ons bemoedigen onderweg.

Een weg die we niet alleen gaan, die voor ons gegaan is, tussen vrees en hoop, van vader Abraham, gidsen als Mozes en Elia, Jezus de Uitverkorene, Paulus de apostel, zovelen tot op heden.

Onze visioenen en goede woorden maken op hun beurt weer toekomst voor hen die na ons komen. Hoe? Anders dan we denken. Dat leren ons de woorden van vandaag!

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
Goede God,
U komt ons tegemoet in Jezus, uw Zoon,
die de vervulling is van Wet en profeten.
Open ons voor uw Woord
en houd ons gaande op uw weg,
zo bidden wij U
door Jezus Christus, die met U en de heilige Geest
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven
Goede God,
in tekenen van brood en wijn
eren wij uw verbond met ons.
Mogen deze gaven ons vormen tot één gemeenschap
die met elkaar het brood van uw liefde wil delen.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon,
onze gids en leidsman. Amen.

Slotgebed
Goede God,
op de berg heb u zich aan uw leerlingen getoond.
Wij danken U dat U ook in ons leven
aan het licht wilt komen.
Houd ons gaande op de weg van uw Woord,
houd ons steeds uw visioen van vrede voor ogen.
Dat vragen wij U in Naam van Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.