Menu

Durf jij je hoofd te buigen?

0 Comments

Aswoensdag – 6 maart 2019

Durf jij je hoofd te buigen?

Exegetische notities Evangelie Matteüs 6,1-6.16-18
Het evangelie volgens Matteüs heeft een zeer joodse inslag. De praktijken van de joodse traditie worden gerespecteerd, worden opgenomen, worden geplaatst in het perspectief van Christus. Het gedeelte dat op Aswoensdag wordt gelezen is genomen uit de Bergrede. Jezus geeft als een nieuwe Mozes zijn Tora aan het volk dat zich op de Berg verzameld heeft.
De fundamentele joodse gebruiken zijn: vasten, gebed, aalmoezen geven. Oftewel: inkeer in en tot jezelf, toekeer tot God, toekeer tot de naaste.
Jezus roept op om dit te doen met volledige overgave, met je gehele hart. Niet voor het oog van de mensen, maar voor het oog van God. Je kunt niet door je eigen inspanning van God en van mensen verkrijgen wat je vraagt. Het is allemaal genade, liefde, belangeloos.
Leef voor de Vader die in het verborgene ziet (en de weggelaten verzen in dit evangelie is juist de tekst van het Onze Vader).

Suggesties

  1. Ondersteunend materiaal
    De Bisschoppelijke Vastenactie biedt heel wat ondersteunend materiaal voor de beleving van de veertigdagentijd. Zie: www.vastenactie.nl.
  2. Gedichtje

Hier sta ik

In volledige overgave,
met je gehele hart,
voor God staan –
doen wat goed is.
God, die in het verborgene ziet,
schenkt je zijn liefde.

  1. Op weg naar Pasen 2019

In het boekje ‘Op weg naar Pasen 2019’ vindt u veel inspiratie voor iedere dag voor de veertigdagentijd. Gebeden, verhalen, persoonlijke getuigenissen. U kunt het boekje bestellen via www.berneboek.com

Gebed
God,
Gij roept ons op ons af te keren
van alles wat niet zuiver is
en ons toe te keren tot elkaar
en tot U die ons wilt leiden naar vrijheid.
Schenk ons de kracht om in deze tocht van veertig dagen
ons te richten op het meest noodzakelijke
en zo omgevormd te worden naar het beeld
van Jezus Christus die met U en de heilige Geest
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven
Trouwe God,
wij naderen tot U,
zie ons aan,
omgeef ons met uw liefde,
sterk ons met de gaven
die wij U aanbieden.
Zo bidden wij U uit kracht van Jezus Messias,
die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Slotgebed
Barmhartige God,
trek met ons mee door deze tijd,
sta ons bij als wij beproefd worden,
sterk ons als kwade machten aan ons trekken.
Maak ons tot mensen die van harte delen,
die goed doen omwille van de liefde,
in navolging van Jezus Messias,
uw Zoon, onze Heer. Amen.