Menu

Op wie vertrouw jij?

0 Comments

6e zondag door het jaar – 17 februari 2019

Op wie vertrouw jij?

Exegetische notities Evangelie  Lucas 6,17.20-26
Deze toespraak van Jezus heet in Matteüs de Bergrede. In Lucas’ versie daalt Jezus – nadat Hij een nacht in gebed in het gebergte heeft doorgebracht – naar een vlak terrein af om daar een groot publiek zijn boodschap te verkondigen. Hij begint met zijn leerlingen op vier punten geluk te wensen. Nu ondervinden zij weliswaar honger-armoede-verdriet-haat van derden; maar daaraan komt een einde. In de hemel wacht hen een rijke beloning. Daarna richt Jezus vier aanklachten tegen een ander deel van zijn publiek: mensen die het nu al hebben gemaakt (rijken, zelfvoldane mensen, mensen die geen verdriet kennen, mensen die het in de publieke opinie goed doen). Zij moeten weten dat ze hun portie geluk al gehad hebben, dat de toekomst voor hen minder prettig zal zijn.
Jezus treedt hier niet op als iemand die afwijzend staat tegenover een goed leven. Hij beweert alleen dat er meer is tussen hemel en aarde dan materieel welzijn. Wie daarin volledig opgaat, vergeet dat we geroepen zijn tot een nieuw bestaan, een nieuwe schepping die de voltooiïng is van het heden.
Pasen gloort al aan de einder.

Suggesties

1.Gedicht

De weg naar de Berg
Wie de voetsporen ziet van zóveel tochtgenoten,
die vóór ons uit de route zijn gegaan,
hij kàn niet anders dan z’n vaart vergroten,
en alles doen wat zíj hebben gedaan!

Hij die de moeiten kent van zóveel mensen,
om hoog te houden wat uw Woord ons zegt,
hij zal voor zich geen lichter lasten wensen,
zich niet onttrekken aan dit taai gevecht.

Wie weet hoeveel door velen wordt geleden
opdat het lied van hoop nooit meer verstomt,
hóe hoog de prijs is voor Gerechtigheid en Vrede,
hij zal niet rusten, Heer, tót uw heil komt!

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
God van alle leven,
Gij hebt door uw Zoon laten zien
dat uw Woord onreinheid wegneemt
en nieuw leven geeft.
Wij bidden U:
maak ons ontvankelijk voor uw Woord
en voor uw Geest van liefde en zorgzaamheid.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
die met U en de heilige Geest
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven
Gij, levenschenkende God,
in deze gaven van brood en wijn
ervaren wij uw aanwezigheid.
Mogen deze gaven ons zuiveren en vernieuwen
om aan allen het geluk te geven dat Gij belooft hebt.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Slotgebed
Goede God,
uw Zoon heeft ons laten zien
dat Gij niemand laat vallen of buitensluit,
maar ons nabij blijft.
Wij bidden U:
dat uw Geest ons bezielt tot daden van goedheid en liefde,
zodat wij uw werk in deze wereld volbrengen.
Dat vragen wij U door Jezus, onze Broeder en Heer. Amen.