Menu

Heer, hier ben ik

0 Comments

5e zondag door het jaar – C – 10 februari 2019

Heer, hier ben ik

Exegetische notities Evangelie Lucas 5,1-11
Een wonderverhaal doorspekt van symboliek, gebaseerd op Jezus’ zendingsopdracht: ‘Voortaan zult ge mensen vangen’. Vanuit die zending moet het verhaal worden gelezen.
Dat blijkt opvallend in v.10. Vissen vangt men om ze te doden en te eten, de zendeling ‘vangt mensen’ om ze in Christus tot het volle leven te leiden. Lucas herformuleert die opdracht (Mc.1,17; Mt.4,19) met een werkwoord dat neerkomt op ‘levend vangen’, in dodelijke situaties mensen afzonderen om ze in het leven te behouden. Zo wordt bijv. het leven van Rahab en haar familie gespaard (Joz.2,13;6,25;9,20). Het is Simon die wordt gezonden, het verhaal draait om hem, de zonen van Zebedeüs hangen er v.10 wat losjes bij. Niet voor niets krijgt Simon in v.8 de toevoeging Petrus, de naam die zijn functie uitdrukt, leider te zijn van de geloofsgemeenschap. Ook in het parallelverhaal Joh.21 gaat het onder meer om die taak van de visserman (Joh.21,15vv). Lucas schept de omraming van het verhaal met behulp van elementen van Marcus, hij tekent Jezus volop in diens zending, als leraar die het Woord van God spreekt, het joodse volk dat gretig toestroomt en luistert. Natuurlijk kiest de Meester de boot van Simon, die moet immers die zending van Jezus doorzetten, maar dan in veel breder verband, onder de heidenen. Daarom krijgt hij de opdracht weg van de oever, van het volk naar het diepe te varen. De boot, de Heer aanwezig, een herkenbaar symbool van de kerk. De overvloed van vis wil beloftevol het resultaat van die zending in beeld brengen, Lucas zal dat verder in zijn tweede boek Handelingen uitwerken. En natuurlijk is als in Joh.21 het de aanwezigheid van de (verrezen) Heer met zijn woord dat garant staat voor het succes van de zwoegende kerk. De knieval van Petrus, nog in de boot of op het strand (Joh.), de belijdenis van zijn zondigheid, is een reactie die zoals in de eerste lezing past bij een confrontatie met het goddelijke. De visvangst hoe overvloedig ook zou dat niet oproepen. Het is beter te begrijpen als we met Joh.21 het verhaal plaatsen in zijn wellicht oorspronkelijke setting, als een paasverhaal, waarin Petrus de verrezen Christus ontmoet.

Suggesties

1.Symbool visnetten
Als visueel symbool van geroepen worden kan vandaag een collage gemaakt worden van visnetten met papieren vissen er in.
Met kinderen kunnen vissen gemaakt worden met hun namen er op.
Ook kunnen zij vissen van papier uitdelen aan de kerkgangers om hun naam op te schrijven om bijvoorbeeld tijdens het communielied alle namen in het net te doen.
Als symbolisch antwoord op de roepstem van Jezus om Zijn volgeling te worden.

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
Goede God,
wees ons nabij,
doe ons uw aanwezigheid ervaren
en doe ons getuigen van uw grootsheid,
van uw glorievolle aanwezigheid
waarmee Gij hemel en aarde vervult.
Mogen allen, die door U geroepen zijn,
blijven getuigen van uw Naam,
blijven vertrouwen op uw Woord,
ons gegeven door Jezus Christus,
die met U en de heilige Geest
leeft in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven
Goede God,
Gij schenkt de gaven van uw schepping
als voedsel voor onderweg.
Maak ze voor ons ook tot bron van waarachtig leven,
tot krachtig teken van uw liefde voor ons.
Zo bidden wij U door Jezus Christus,
uw Zoon, onze Heer. Amen.

Slotgebed
Goede God,
laat ons leven steeds meer lijken
op dat van Jezus Christus.
Doe ons leven vrucht dragen,
heil en zegen voor heel uw wereld.
Zo vragen wij U door Christus,
uw Zoon, onze Heer. Amen.