Menu

Vervul jij de Schrift?

0 Comments

3e zondag door het jaar – 27 januari 2019

Zondag (laatste) in de bidweek voor de eenheid

Vervul jij de Schrift?

Exegetische notities Evangelie Lucas 1,1-4; 4,14-21
Zacharia behoorde tot en van de 24 priesterklassen die elk om beurt gedurende twee weken dienst deden in de tempel in Jeruzalem (Ex.30,1-9). Van priesters werd verwacht dat zij huwden met een meisje uit een priesterfamilie. Elisabet is zo iemand. Ze stamt af van Aäron (Lc.1,5), stichter van de joodse priesterschap. Beiden zijn hoogbejaard en hun huwelijk is kinderloos gebleven. Een parallelverhaal vinden we in Genesis, de hoofdstukken 17 en18. Net als aan Abraham wordt hier aan Zacharia een voorspelling gedaan. De voorspelling  gebeurt in de tempel, wanneer hij voorging in de dienst, tijdens het brengen van het reukoffer. ‘Uw vrouw Elisabet zal een zoon baren, en hij zal Johannes heten’, zei een engel. Zacharia reageert ongelovig en sceptisch op deze voorspelling: ‘Hoe kan ik daar zeker van zijn, ik ben en oude man en mijn vrouw is al op jaren?’. Ook Abraham kon zijn oren niet geloven. Het was niet alleen Sara die heeft gelachen toen ze in de tent stond te luisteren naar de mysterieuze voorspelling van een zoon door het vreemde bezoek tijdens siëstatijd (Gen.18,12). Abraham had daarvoor ook al gelachen, toen God aan hem verscheen en hem een zoon beloofde. Hij had zich toen op de grond geworpen en had uitbundig gelachen: ‘Zou een man van honderd jaar en een vrouw van negentig nog een zoon krijgen?’  De naam van hun zoon – Isaäk – die daarna geboren wordt betekent: ‘hij heeft gelachen’. Zacharias’ ongeloof levert hem een reprimande op: je zult niet kunnen spreken tot de dag waarop je zoon geboren zal worden, maar ze zullen op tijd in vervulling gaan’. Het eerste spreekverbod in het evangelie.

Suggesties

  1. Bloemversiering met kinderen
    Jezus leest uit een boekrol. Ten behoeve van de bloemversiering kan een boekrol gemaakt worden. Ook het is mooi dit met kinderen te doen.
  • Maak van stevig pakpapier (een meter lang en 50 cm. breed) en twee ronde (bamboe)stokken (60 cm. lang, 1 tot 2 cm dik) een boekrol die je kunt oprollen.
  • Schrijf de boodschap van Jesaja op het papier. Je kunt er een tekening bij maken.
  • De uiteinden van de stokken maak je mooi rond, of heb je misschien een knop die erop past?
  • Dan bevestig je met nietjes of stevig plakband aan de uiteinden van het papier de twee stokken.

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed
God, Roepstem in ons midden,
U roept ons op te leven naar uw Woord.
Open ons hart om uw Woord te verstaan,
geef ons de hulp en de kracht
om een leven te leiden in het spoor van Jezus.
Dat vragen wij door Jezus Christus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft
en leven geeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven
God, Roepstem in ons midden,
U geeft ons de vreugde van het geloof
en schenkt ons de mogelijkheid
om ons leven om te keren,
om opnieuw te beginnen.
Aanvaard onze gaven, Brood en Wijn.
Maak ze voor ons tot teken van nieuw leven,
gegeven in en door de mens naar uw hart,
die uw weg ten einde is gegaan: Jezus Messias,
die leeft in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed
God, Roepstem in ons midden,
U roept ons op de weg van vrede en vrijheid te gaan.
U wijst ons de weg naar geluk en zegen,
naar een waarachtig leven.
Wij vragen U:
blijf ons begeesteren, ook als het moeizaam gaat,
doe ons uw weg gaan
in gemeenschap met Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.