Menu

Dien jij de Heer?

0 Comments

21e zondag door het jaar / 26 augustus 2018

Dien jij de Heer?

Vandaag lezen we het laatste gedeelte van Johannes 6: wat begon met een verwondering over het wonder van de overvloed wanneer mensen met elkaar delen, eindigt nu de vraag om de keuze vóór of tegen de Heer Jezus. Van verwondering tot levenskeuze. Heeft Jezus woorden van eeuwig leven(dus gekoppeld aan God de Eeuwige) of is het allemaal een menselijk verhaal? Een actuele vraag. Vandaag accepteren mensen Jezus nog wel als een moraal kompas, maar je bekennen tot Hem als gezicht van de God-Vader is vaak een stap te ver. En die vraag wordt ons vandaag wel gesteld.

Exegetische notities Evangelie Johannes 6,60-69

Dit hoofdstuk behandelt Jezus’ optreden in de synagoge van Kafarnaüm. Volgens sommigen gaat de discussie over de eucharistie (lees daarvoor 3,11vv.). De termen ‘geest en leven’ krijgen hier een goddelijke dimensie. Een goed begrip van deze woorden krijg je alleen door geloof in de Geest, de bron van het leven – zo betoogt de evangelist. Deze woorden blijken niet voor iedereen te begrijpen, en veel Joodse gesprekspartners haken af – behalve de groep van Twaalf.
Het is ook een lastig thema. Deze Schriftplaatsen werpen er een beter licht op: Deut.8,3; Spreuken 8,22-24; Lc.11,29-32.
V.62 ziet er geschonden uit. Uit de talloze mogelijkheden stel ik voor: En wanneer jullie de mensenzoon zullen zien opgaan naar waar hij daarvoor/vroeger was…?
V.63 is lastig om te begrijpen. Het hemels brood openbaart zich als een goddelijke werkelijkheid waar alleen de Geest begrip en inzicht aan kan geven. Zie 1,33.
De geloofsbelijdenis van Petrus in vv.68-69 is niet eenduidig overgeleverd; er zijn een paar varianten: Jij bent de Christus, Zoon van God, en: Jij bent de Zoon van de levende God (zie ook Mt.16,16). Dit laat onverlet dat de verklaring van Petrus een prachtige uiting is van zijn besef op welke manier het Messiasbegrip verstaan moet worden: enig, toegewijd, verkozen door God, gezonden en dat alles op een unieke manier. (Zie verder Mc.1,24vv.; Joh.10,36).

Suggesties

Ter overweging

Als ik volg,
wie volg ik dan?

Als ik luister,
naar wie luister in dan?

Als ik mijn hoofd buig,
voor wie buig ik dan?

Als ik dien,
wie dien ik dan?

Tekst: Johanneke Bosman

Gebeden voor deze zondag

Openingsgebed

Eeuwige God,
als wij geloven, is al wat ons omringt
een teken van uw goedheid.
In Jezus, uw Zoon,
spreekt Gij ons woorden toe van eeuwig leven.
Wij vragen U:
haal ons naar U toe, zodat wij met U verbonden blijven,
en de gemeenschap worden die Gij geroepen hebt.
Dit vragen wij U in Jezus’ naam,
die met U en de heilige Geest
leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven

Eeuwige God,
breng ons bijeen rondom uw Tafel,
vanuit alles wat ons bezig houdt.
Mogen deze gaven van brood en wijn
die wij hier samen gebracht hebben
een levende gave zijn, U toegewijd.
Zo bidden wij U die onze God zijt
tot in eeuwigheid. Amen

Slotgebed

Eeuwige God,
Gij hebt Uzelf aan ons gegeven
en ons gevoed door Jezus Christus:
brood (en wijn) ten leven.
Geef ons kracht te kiezen voor U en uw goedheid,
voor woorden en daden van liefde.
Laat ons zo met U verbonden blijven,
zo vragen wij U in Jezus’ naam en in zijn Geest. Amen.